Perrmission của [Tôi có khả năng ngủ đặc biệt] từ tác giả Mộng Yểm Điện Hạ

(Chữ “ok” chắc ai cũng hiểu :v )

image