image

Poster design by Lã Thiên Di

Tác giả: Thích Ăn Thịt Đều Là Ăn Hóa

Editor: Thanh Uyên + Tiểu Ưu

Beta: Dương Tử Nguyệt + moonmaplun

Nguồn: TTV – Coverter: lil_ruby

Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ văn…

Tình trạng:  Hoàn

Làm ebook:  Jas

EBOOK: PRC || EPUB

HOÀN

LEAVE A REPLY