VIP

Ờ thì là cái thể loại bạn đọc lâu năm được pass, bạn đọc mới thì tùy trường hợp được pass ấy =)))

Edit tri ân ấy mà 🙂 Truyện hay vào đây hết =)))

Public 1/3 truyện, 2/3 sau thì bạn đọc lâu năm comt nhiều like nhiều tám nhiều =)))

 LIST TRUYỆN VIP

  1. Trâm trung lục