Xây dựng bằng WordPress

Đăng ký trên web này

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Email xác nhận sẽ được gửi tới hộp thư của bạn.


← Quay lại MSH – Mông Soái Hội